E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Jak technologie pomáhají dobrým věcem

13. prosinec 2021

Open source software, sdílení cílů a spolupráce napříč odvětvími vytvářejí nové vzory společenské odpovědnosti firem v podobě sociálních inovací.

Foto: Alexandra Machado. Red Hat

V tomto období roku vzdává technologická komunita hold Adě Lovelace, ženské ikoně a první programátorce na světě. Jistě by ji potěšilo, že i po staletích jdou ženy v jejích stopách, posouvají hranice, a dokonce mobilizují komunity k vývoji softwaru, který má pozitivní sociální dopad. Přesně to dělá i Alexandra Machado, vedoucí programu sociálních inovací ve společnosti Red Hat. Vysvětlí nám, jak neziskové organizace využívají open source software k řešení některých naléhavých problémů světa.

Ženy pomáhají měnit technologické prostředí různými způsoby. Jejich vliv je cítit napříč podnikovým IT, cloud computingem i vývojem softwaru. Ženy zaujímají vedoucí pozice a ovlivňují budoucí směřování technologických podniků do té míry, že nyní vedou nové korporátní iniciativy a vyvíjejí nové přístupy k realizaci společensky odpovědných programů.

Společenská odpovědnost firem (corporate social responsibility, CSR) je pro podniky důležitou povinností. Hází totiž záchranné lano nevládním, neziskovým a charitativním organizacím. Příspěvek, který mohou podniky poskytnout formou sponzorství a podpory, nelze podceňovat. Poskytují zdroje a odborné znalosti, které neziskový sektor nemá. Svět kolem nás se však neustále mění a programy společenské odpovědnosti firem musí být inovovány, aby držely krok s dobou.

Společensky odpovědný software

Před několika lety mě napadlo, že když mohou velké podniky nasazovat agilní řešení, která jim umožňují reagovat na měnící se podmínky, proč by totéž nemohly dělat i neziskové organizace? Položila jsem si otázku, co brání digitálně zdatným podnikům v efektivnější spolupráci s neziskovými organizacemi, aby je podpořily na jejich digitální cestě? Podniková řešení jsou stále častěji založena na otevřeném zdrojovém kódu, sdíleném zdroji, který je volně k dispozici; zdroji, který neziskovým organizacím poskytuje přístup k nesčetným open source projektům, podporovaným digitálními komunitami ochotnými podat pomocnou ruku. Open source také usnadňuje efektivní a plodnou spolupráci napříč různými odvětvími prostřednictvím sdílených platforem.

Jsem nadšenec do sociálních inovací a způsobů, jakými mohou poskytnout novou strategickou vizi, která pomůže neziskovým organizacím rychle se přizpůsobovat a efektivněji inovovat. Poskytuje to také základ pro spolupráci napříč sektory při řešení problémů, které se týkají nás všech.

Kdo je Alexandra Machado?

Alexandra Machado sama vytvořila program sociálních inovací společnosti Red Hat, samostatnou divizi v rámci Red Hatu, která se věnuje poskytování pro bono práce charitativním organizacím. Alexandra strávila budováním tohoto programu několik let a zároveň na plný úvazek zastávala pozici v týmu globálních služeb společnosti Red Hat.

Proto jsem se rozhodla jít tímto směrem a vyvinout program, který by neziskovým organizacím umožnil plně využívat výhod, které open source nabízí. Mám štěstí, že pracuji pro společnost, která mi poskytla čas a příležitost vyvinout komplexní, společensky odpovědný a inovativní program. Program vznikl během několika let, kdy jsem ještě na plný úvazek zastávala pozici v týmu globálních služeb společnosti Red Hat. Poté, co jsem předložila ověřený koncept a řadu živých ukázek spolupráce, mi kolegové, kteří mě po celou dobu plně podporovali, dali zelenou k tomu, abych program spustila jako samostatnou iniciativu.

Digitalizace neziskových organizací

Neziskové organizace nemají prostředky na investice do nového softwaru, cloudu a IT infrastruktury. Jsou odkázány na dary a sponzorské příspěvky, které jsou vynakládány přímo na dobročinné projekty. Dokonce ani prostředky, které jsou digitálním týmům k dispozici, se ne vždy promítnou do nových možností. Model sociálních inovací poskytuje podnikům a neziskovým organizacím nový způsob interakce. Pomáhá neziskovým organizacím pochopit hodnotu open source a budovat sdílené technologické platformy, které jim pomohou zlepšit digitální schopnosti. Poskytuje jim odborné znalosti a zdroje, které potřebují k tomu, aby svá open source řešení posunuly na další úroveň.

Náš program doposud pomohl například organizaci UNICEF vyvinout řešení, které shromažďuje kritická data a informace pro zavedení plánů reakce na mimořádné události v rozvojových zemích. Tyto plány jsou vypracovány speciálně pro oblasti, kde by mohly být přírodními katastrofami, nemocemi nebo nedostatečným připojením postiženy školní děti. I organizaci Greenpeace poskytl program pomoc a odborné znalosti, které potřebovala k vývoji nové generace své platformy pro spolupráci, která umožní příznivcům jednat a společně pracovat na ekologických iniciativách.

S větší otevřeností a spoluprací napříč sektory by se dalo dosáhnout velmi mnoho. Bylo by možné řešit i některé z nejpalčivějších problémů světa, jako je chudoba, vzdělávání, ochrana přírody a nemoci.

Spolupráce vede k inovacím

Nejde však jen o samostatné projekty. Základem projektu je navazování kontaktů, vytváření partnerství a vybavování neziskových organizací správnými nástroji a odbornými znalostmi v oblasti open source, které jim vydrží po mnoho dalších let.

Open source je postaven na spolupráci. Program vznikl s cílem vytvořit komunitní model, který by umožnil neziskovým organizacím spolupracovat na otevřených a sdílených platformách. Mohou sdílet nápady, identifikovat nové případy využití a vyvíjet relevantní řešení. Tento model umožní neziskovým organizacím seriózně přispívat k open source projektům a vyvíjet novou generaci softwaru a řešení pro neziskové sektory.

Mohou tak činit s podporou komerčních podniků, které jsou ochotny investovat čas a zdroje do open source projektů. S větší otevřeností a spoluprací napříč sektory by se dalo dosáhnout velmi mnoho. Bylo by možné řešit i některé z nejpalčivějších problémů světa, jako je chudoba, vzdělávání, ochrana přírody a nemoci.

Například během pandemie se objevilo mnoho příkladů, kdy organizace nezávisle vyvíjely podobná zdravotnická řešení, přičemž prostřednictvím sdílených platforem by mohly spolupracovat efektivněji a rychleji. Spolupráce je pro řešení a překonávání globálních problémů zcela zásadní. Program se kromě spolupráce s partnery na vývoji konkrétních řešení pro různé situace aktivně podílel na propojování zdravotnických organizací s open source projekty zaměřenými na sledování kontaktů, elektronické lékařské záznamy a interoperabilní řešení, která poskytují klinické údaje v reálném čase. Když jsou podniky, organizace a komunity ochotny spojit své znalosti a zdroje, lze dosáhnout opravdu mnoho.

Sociální inovace

Program sociálních inovací poskytuje nový vzor pro sociální odpovědnost podniků. Takový, v němž mohou technologické podniky využít svých schopností, aby pomohly podpořit komunity, na nichž jsou také závislé. Umožňuje podnikům získat přímější dopad na sociálně odpovědné programy, když využijí inovace pro větší dobro. Poskytnutí lidí, času a investic na podporu a realizaci společných řešení, která mají širší společenský dopad, je nesmírně pozitivní - jde o něco, co by měly zvážit všechny podniky. Umožňí jim to rozvíjet holistické strategie, díky nimž budou odolnější a schopnější řešit ekonomické a globální společenské problémy.

Otevřený charakter a kultura společnosti Red Hat poskytly základ pro rozvoj tohoto programu. Je to otevřené, inkluzivní a spolupracující prostředí, které poskytuje prostor a příležitost pro úspěch jednotlivců bez ohledu na pohlaví nebo původ. Red Hat má kulturu, ve které by se podle mého názoru dařilo Adě Lovelace. Doufám, že by ji potěšilo, kdyby viděla, že ženy mohou něco změnit. Vytvořila jsem platformu pro rozvoj iniciativ v oblasti sociálních inovací. Mohla jsem ukázat cestu a koncept neustále vylepšovat, dokud se nestal skutečností. Od té doby se hlásí dobrovolníci ze všech úrovní naší společnosti, ze všech oddělení a regionů, aby nabídli svou podporu a podíleli se na užitečných projektech. Programy sociálních inovací představují udržitelnou strategii, která neustále staví na závazku využívat open source software pro vyšší dobro.

Popup se zavře za 8s